Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo

Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Kys. Lieskovec za rok 2014

Pridal(a) Jarmila Šutá | 12 Feb 2015 at 22:45 | 4x |
Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Kys. Lieskovec za rok 2014

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18f  podávam správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec za rok 2014.

Uznesením OZ č. 31/2014 zo dňa 24. 4. 2014 bol schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Uznesenie starosta obce nepodpísal.

Uznesením OZ č. 38/2014 zo dňa 24. 4. 2014 bola uložená kontrola: Previesť kontrolu hospodárenia CVČ v Kysuckom Lieskovci za celé obdobie od jeho vzniku. Termín: do 30.6.2014.

Následná finančná kontrola (NFK) č. 1 – Kontrola na základe uznesenia č. 38/2014 nebola vykonaná v termíne z dôvodu nepreberania pošty zo strany CVČ a nedoložených potrebných dokladov.

I napriek tomu, že mi starosta obce nepodpísal uznesenie, ktorým mi bol schválený plán kontrolnej činnosti, vykonávala som NFK na základe podnetov a dostupných informácií.

NFK č. 2/2014: Kontrola vozového parku obce Kysucký Lieskovec – nedoložené doklady zo strany obce.

NFK č. 3/2014: Kontrola fakturácie opravy havarijného stavu strechy na objekte Požiarnej zbrojnice v Kysuckom Lieskovci na základe vyjadrenia starostu obce na zasadnutí OZ dňa 20.3.2014 a dňa 24.4.2014, že bola zaplatená faktúra firme EUROGRIT, spol. s.r.o., P.Mudroňova 5, 010 01 Žilina, ale stavebné práce neboli vykonané. Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

NFK č. 4/2014: Vyplatenie exekučného príkazu JUDr. Ján Siget, súdny exekútor, so sídlom v Žiline, EX 10/2012-35 zo dňa 13. 3. 2014 vo výške 4.064,03 za dlžníka Služby Kysucký Lieskovec, s.r.o. Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. 

Na základe uvedených správ bol daný podnet na trestné stíhanie. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci odmietlo podnet nakoľko v uvedenej veci nie je dôvod na začatie trestného stíhania a Okresná prokuratúra v Žiline zamietla sťažnosť proti uznesenie PZ v Čadci ako nedôvodnú.

NFK č. 5/2014: Kontrola firmy Služby, s.r.o. Kysucký Lieskovec – vyplácanie v hotovosti z pokladne obce firme Služby s.r.o. – oznámenie o začatí NFK dňa 25. 7. 2014, doklady doložiť do 7.8.2014 – neboli doložené.

NFK č. 6/2014: Predmetom NFK bol Čl. VII. – Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia v Konsolidovanej účtovnej závierke Obce Kysucký Lieskovec za rok 2013, bod 3: Dňa 2. 6.2014 bolo Obci Kysucký Lieskovec doručené oznámenie s výzvou č. DK-14/2010 zo dňa 30.5.2014 (list č. 572/2014) k úhrade zmenky vo výške 25.510,94 € oprávnenému spoločnosti CHYŽBET SK, s.r.o. Turany, IČO: 36789097, ktorú vystavila obec zastúpená starostom obce dňa 14.11.2013. Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Prehľad vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za volebné obdobie 2013-2019

Následná finančná kontrola II.polrok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 I. polrok 2019
na základe schváleného plánu KČ 0            
v zmysle prijatých uznesení  1 nedok.            
Vykonané kontroly 3            
Zistené nedostatky 15            

 

Bolo vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013.

 

V Kysuckom Lieskovci  23. 1. 2015

    Mgr. Jarmila Šutá
Hlavný kontrolór obce


Súbory na stiahnutie
Správa HK 2014 (docx)

Mohlo by vás tiež zaujímať

Júl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1312 dní
Pridal(a) Admin otvoriť