Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zdarma
banner

Důvody zavedení ozdravného režimu Obce Kysucký Lieskovec

Přidal(a) Jarmila Šutá | 12 Feb 2015 at 22:56 | 7x |
Důvody zavedení ozdravného režimu Obce Kysucký Lieskovec

Celkové bežné príjmy obce Kysucký Lieskovec za rok 2014 k 31. 12. 2014 sú vo výške 1.304.392,56 €. Celková výška záväzkov obce k 31. 12. 2014 predstavuje 728.595,38 €, čo činí 55,86 %  skutočných bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií (RO) k 31. 12. 2014, výška záväzkov obce k 31. 12. 2014 po lehote splatnosti je 702.958,23 € (53,89 %), z toho viac  ako 60 dní 461.358,22 € (35,37 %).

Pre potreby zavedenia ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti 60 dní nezapočítavajú záväzky z realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume zmluvne dohodnutého nenávratného finančného príspevku.

V našej obci sa to týka „Revitalizácia námestia“, jedná sa o dlžnú sumu 375.496,88 €. Po odrátaní dlžnej sumy 375.496,88 € záväzky obce sú vo výške 353.098,50 €, čo činí 27,07 % % skutočne bežných príjmov obce a Okrem uvedených záväzkov sú ešte 3 úvery a

- zmenka vo výške 25.510,94, úroky z omeškania 897,- €, súdne trovy 1.530,50 €, náhrada trov právneho zastúpenia 987,31 € - spolu 28.925,75 €

- úver č. 022403 (ZUŠ, MŠ a TKO) stav k 31. 12. 2014    -      118.222,24 €  
mesačná splátka 1.010,- €, mesačné úroky cca 320,- €

- úver č. 021911 (ZŠ - preklenovací) stav k 31. 12. 2014   -     154.380,45 €  
mesačné úroky cca 438,- €

- úver ŠFRB č. 5044792011 (22 b.j.) stav k 31. 12. 2014   -      114.916,78 €  
mesačná splátka 3.141,00 €   

Záväzky obce po prirátaní úveru č. 022403, úveru ŠFRB a splatnej zmenky záväzky obce sú vo výške 615.163,27, t. j. 47,16 % skutočne bežných príjmov obce.

V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 19:

Obec je povinná zaviesť ozdravný režim ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočne bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

Ak nastali tieto skutočnosti obec je povinná do 3 dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov.

Starosta je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali tieto skutočnosti predložiť návrh na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupiteľstvu. OZ musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od jeho predloženia.

V Kysuckom Lieskovci 29. 1. 2015

Mgr. Jarmila Šutá
hlavná kontrolórka obce


Files to download
Dôvody zavedenia ozdravného režimu (docx)
Listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 1
Velký kalendář |
Anketa ...
Který z uvedených způsobů považujete za nejvhodnejší pro informování občanů?
Voting in this poll is running for 1432 dní
Přidal(a) Admin otevřít