Меню ...
контакт ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Бесплатный сайт
banner

Obyvateľstvo

Добавлено Admin | 30 Mar 2019 at 19:49 | 329x |

     Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. Oblasti identifikované na lokálnej úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.

     Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky homogénna. Všetci obyvatelia sa hlásia k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. Z hľadiska národnostnej štruktúry sa 100 % obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti.

 

Demografia     

     Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. Uvedený vývoj ale nie je charakteristický pre obec Kysucký Lieskovec. V súčasnosti žije v obci 2309 obyvateľov.

 

Tab. 5 Počet obyvateľov v obci od roku 2001 do roku 2005 (počet osôb)

  Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

  Počet obyvateľov

2272

2273

2276

2304

2309

OcU Kysucký Lieskovec

 

     Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období rastúci trend. Za sledované 5 ročné obdobie vzrástol počet obyvateľov o 1,63 %. Priemerný koeficient rastu dosiahol hodnotu 1,0039, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 0,39 %. Predpokladaný vývoj do budúcnosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

 

Tab. 6 Predpokladaný počet obyvateľov v obci do roku 2010 (počet osôb)

  Ukazovateľ/Rok

2006

2007

2008

2009

2010

  Počet obyvateľov

2324

2333

2343

2352

2362

OcU Kysucký Lieskovec

 

     V prípade, že sa zachová doterajší trend vývoja, počet obyvateľov by sa mal v sledovanom období vyvíjať rovnomerne v smere nárastu počtu. Aj keď prognóza predpokladá určité zmiernenie poklesu tempa, nebude mať významnejší negatívny vplyv na vývoj populačnej krivky. Z hľadiska pohlavia, permanentne mierne presahuje počet žien počet mužov. Nasledujúca tabuľka prezentuje prirodzený úbytok obyvateľstva v obci.

 

 

 Tab. 7 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v obci (osoby)

 Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

 Úbytok

26/15

21/24

21/23

28/18

30/23

OcU Kysucký Lieskovec

 

     Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje nerovnomerný trend. Počet zomrelých v obci prekračuje počet živonarodených obyvateľov v roku 2002 a 2003. V roku 2001, 2004 a 2005 prirodzený prírastok obyvateľstva prevýšil prirodzený úbytok napr. v roku 2004 až o 55 %.

 

Migrácia obyvateľstva

      Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje vcelku rovnomerný vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok rovnako ako v prípade prirodzeného úbytku nerovnomerný trend.

 

 Tab. 8  Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby)

 Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

 Migračný prírastok

32/27

41/38

44/32

34/23

28/33

OcU Kysucký Lieskovec

 

      Najväčší migračný úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2002. V uvedenom roku klesol počet obyvateľov v dôsledku migračných tendencií o 38. Celkové saldo v dôsledku migrácie však vykázalo zisk 3 obyvateľov. Pasívne saldo z migračných pohybov bolo zaznamenané v roku 2005, kedy týmto spôsobom klesol počet obyvateľov o 5. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku.

 

 Tab. 9 Celkový prírastok /  úbytok obyvateľov (osoby) v obci.

 Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

 Celkový prírastok

58/42

62/62

65/55

62/47

58/56

OcU Kysucký Lieskovec

 

     Ako prezentuje tabuľka, až na rok 2001, dochádzalo v obci v sledovanom období len k prárastku obyvateľstva. Aj keď ostatných rokoch absolútne čísla vyjadrujúce nárast obyvateľstva neboli vysoké, z dlhodobého hľadiska a z hľadiska veľkosti sledovaného sídla, má uvedený vývoj značne pozitívny dopad.

 

Veková štruktúra obyvateľstva obce

      Nasledujúca tabuľka prezentuje aktuálnu vekovú štruktúru obyvateľov v rokoch 2001 až 2005. Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov v poproduktívnom veku. Uvedený trend možno z pohľadu jej ďalšieho sociálno-hospodárskeho rozvoja považovať za značne pozitívny bez sklonu k stárnutiu obyvateľstva. Pozitívom je permanentný nárast obyvateľov vo všetkých vekových skupinách.    

 

 Tab. 10 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín 

 Ukazovateľ /Rok

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

 2001

                 427

            753/638

            165/289

 2002

                 430

            760/630

            167/286

 2003

                 434

            758/635

            164/285

 2004

                 438

            762/642

            167/295

 2005

                 431

            764/650

            168/296

OcU Kysucký Lieskovec

 

Legenda: predproduktívny  (0 – 14), produktívny (15 – 59m/54ž), poproduktívny ( 60+m/55ž). Index starnutia – pomer poproduktívnej zložky obyvateľstva k predproduktívnej

 

     Ako prezentuje graf, za uvedených 5 rokov nedošlo v pomere vo vekových skupinách k žiadnym zmenám. V absolútnych číslach došlo k miernemu nárastu v každej skupine.

 

 

     Ako prezentuje graf č. 2. predpokladá sa nárast obyvateľov vo všetkých vekových skupinách, ktorý bude následkom viacerých faktorov. Ide predovšetkým o pasívne saldo prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci, migračný prírastok spôsobený ekonomickými faktormi, ako aj prechodom časti obyvateľov do skupiny v produktívnom veku.

 

 Tab. 11 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín 

 Ukazovateľ/Rok

2006*

2007*

2008*

2009*

2010*

 Predproduktívny vek

437

438

439

440

441

 Produktívny vek

1420

1426

1432

1437

1443

 Poproduktívny vek

467

469

472

474

477

OcU Kysucký Lieskovec

* - prognóza

 

     Vekovú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. Najviac ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu mužov od 20 do 29 rokov. Naopak najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria muži od 60 do 64 rokov.

 

Tab. 12 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 31.12. 2005

 Vek

Muži

Ženy

Spolu

 15 – 19

84

82

166

 20 - 29

220

179

399

 30 - 39

190

140

330

 40 - 49

192

136

328

 50 - 54

70

68

138

 55 - 59

53

56

109

 60 - 64

54

63

117

 Spolu

863

724

1587

OcU Kysucký Lieskovec

 

     Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť ekonomicky činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 49 rokov.

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva

    V obci  je štruktúra obyvateľstva prakticky heterogénna, všetci obyvatelia sa hlásia k slovenskej národnosti.


Вы также можете быть заинтересованы

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Большой календарь |
Опрос ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Голосование в этом опросе баллотируется на 3132 дней
Добавлено Admin открыть