Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

Vzdelanie a zamestnanosť

Pridal(a) Admin | 30 Mar 2019 at 19:53 | 40x |

      Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší počet obyvateľov v mužskej populácii disponuje učňovským vzdelaním bez maturity. V prípade ženskej populácie pripadá najviac obyvateľov na úplné stredné vzdelanie. Minimálne percento pripadá na obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Treťou najväčšou skupinou sú obyvatelia so základným vzdelaním, ktoré pripadajú na vyššie vekové ročníky. Nasledujúca tabuľka prezentuje vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva v roku 2005.

 

 Tab. 13 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva k 31.12. 2005 podľa pohlavia.

 Stupeň vzdelania / Pohlavie

Muži

Ženy

Spolu

 Bez vzdelania / Základné vzdelanie

105

215

320

 Učňovské bez maturity

420

190

610

 Str. odb. bez maturity

170

95

265

 Úplné stredné s maturitou

203

200

403

 Vyššie odborné

61

51

112

 Bakalárske

21

20

41

 Vysokoškolské

28

37

65

 Deti do 15 rokov

-

-

482

OcU Kysucký Lieskovec

 

     Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra negatívny pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v obci zvyšovať počet obyvateľov s úplným stredným vzdelaním, ako aj počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Vývoj celkovej vzdelanostnej štruktúry prezentuje nasledujúca tabuľka.

 

Tab. 14 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva od roku 2001 do roku 2005.

Stupeň vzdelania / Pohlavie

2001

2002

2003

2004

2005

Bez vzdelania / Základné vzdelanie

22

22

20

19

18

Učňovské bez maturity

36

36

34

34

34

Str. odb. bez maturity

13

13

14

14

15

Úplné stredné s maturitou

22

21

22

22

22

Vyššie odborné

3

4

5

6

6

Bakalárske

2

2

2

2

2

Vysokoškolské

2

2

3

3

4

OcU Kysucký Lieskovec

 

     Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v sledovanom období vyvíjal smerom k zvyšovaniu počtu obyvateľov s úplným stredným vzdelaním. Čo možno považovať za negatívny trend, je zvyšovanie počtu obyvateľov s vyučením.  Pozitívom je znižovanie podielu obyvateľov so základným vzdelaním.

 

 

 

Vývoj nezamestnanosti

     Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných a reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných miest v ozdravených častiach hospodárstva. Pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest.

      Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti v Košickom kraji zaznamenáva mierne klesajúci trend a ale jej súčasná úroveň je spolu s Prešovským krajom najvyššia spomedzi ostatných krajov na Slovensku. Mierne zlepšovanie situácie je výsledkom priamych zahraničných investícií, ktoré sú hlavných zdrojom tvorby nových pracovných miest. Absolútny počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.

 

Tab. 15 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Kysucký Lieskovec do roku 2005 (osoby) 

Ukazovateľ/Roky

2001

2002

2003

2004

2005

Obec Kysucký Lieskovec

210

192

185

180

162

OcU Kysucký Lieskovec

 

Štruktúra evidovaných nezamestnaných z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania bola totožná s celoslovenskými štatistikami. Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom období pripadal na obyvateľov so základným s stredným vzdelaním bez maturity. Od roku 2001 do roku 2005 klesol počet nezamestnaných obyvateľov celkovo o vyše 22 %.

 

Verejné služby zamestnanosti

      Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený Národný úrad práce (NÚP) ako verejnoprávna inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku zamestnanosti. NÚP je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec spolupracuje s NÚP v Kysuckom novom meste, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec spolupracuje rovnako aj pri realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj obcou samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov v rámci malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.

 

Štruktúra zamestnanosti 

     Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na zamestnanosť obyvateľstva v obci. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny priemyselných odvetví. Za posledné roky v absolútnom vyjadrení tu zamestnanosť značne poklesla. V relatívnom vyjadrení sa v sledovanom období štruktúra zamestnanosti v priemyselnom odvetví vyvíjala nasledovne. Najviac obyvateľov v obci je zamestnaných v oblasti ťažby nerastných surovín. Ďalej sú obyvatelia zamestnaní v textilnom  a odevnom priemysle.

 

Tab. 16 Priemerný evidenčný počet zamestnancov žijúcich v obci Kysucký Lieskovec podľa priemyselných odvetví.

Odvetvie/Roky

2003

2004

2005

Priemysel spolu

5

3

3

Ťažba nerastných surovín

85

82

68

Potravinársky

25

23

26

Textilný, odevný a obuvný

40

36

43

Drevársky

-

-

-

Polygrafický

3

2

2

Chemický a farmaceutický

11

13

13

Výroba, rozvod energií a vody

5

3

3

OcU Kysucký Lieskovec

     

     Od roku 2003 bol zaznamenaný pokles obyvateľov pracujúcich v ťažobnom priemysle. Nárast zamestnanosti bol zaznamenaný naopak v textilnom priemysle.

      V nepriemyselných odvetviach bolo najviac obyvateľov obce zamestnaných v obchode, vrátane stavebníctva. V priemere pripadal v sledovanom období na uvedené odvetvia podiel na zamestnanosti od 3,4 do 4,6 %.

 

Tab. 17 Priemerný počet zamestnancov žijúcich v obci pracujúcich  v nepriemyselných sektoroch (%). 

Odvetvie/Roky

2003

2004

2005

Pôdohospodárstvo vrátane lesného hospodárstva

1,2

1,1

0,9

Stavebníctvo

3,6

3,4

3,8

Obchod

4,1

4,3

4,6

Doprava, skladovanie

0,8

0,6

0,9

Pošta a telekomunikácie

0,2

0,3

0,2

Peňažníctvo a poisťovníctvo

0,1

0,2

0,1

Verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie

1,1

1,1

1,2

Školstvo

2,0

1,9

2,1

Zdravotníctvo, soc. starostlivosť

1,0

1,1

1,2

Ostatné služby

0,3

0,2

0,2

OcU Kysucký Lieskovec

 

      Najmenší podiel v nepriemyselných odvetviach pripadol na peňažníctvo a poisťovníctvo, ako aj verejnú správu, obranu, povinné sociálne zabezpečenie, poštové a telekomunikačné služby.

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
Júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 3134 dní
Pridal(a) Admin otvoriť