Menu ...
Contact ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Site gratuit
banner

Technická infraštruktúra

Ajouté par Admin | 30 Mar 2019 at 19:38 | 185x |

Zásobovanie pitnou vodou

     Obyvatelia obce Kysucký Lieskovec sú zásobovaní vodou z vlastných vodovodov, ktoré si vybudovali svojpomocne a tiež z verejného vodovodu,ktorý je v správe Obecného úradu. K dispozícii je aj skupinový vodovod. Zdrojom pitnej vody pre vodovod v obci sú menšie pramene v okolí a studňa pri rieke Kysuca. V prípade vyšších odberov je zabezpečené prepojenie na skupinový vodovod Nová Bystrica-Čadca-Žilina, odkiaľ je voda privedená do vodojemu 100 m3. Zo studne pri rieke Kysuca sa odoberá voda v množstve cca 5,0 l/s.

    Výdatnosti jednotlivých prameňov je:

-   prameň „Pod Jedľou" ...2,0 l/s

-   prameň „Pod Švabikovou hôrkou"....3,0 l/s

-   prameň „Šamaje,.......0,3 l/s

-   studňa pri Kysuci.......5,0 l/s

-   zo SKV „N.B.-ČA-ŽA" sa odoberá 25 000 m3/r ....7 m3/h

    Sieť vodovodu v obci je vybudovaná z rúrok PVC o 110 a 90 mm, z rúr rPE o 5/4" a o 6/4". Prívodné potrubie zo SKV do vodojemu 100 m3 je z rúr liatinových DN 150 mm, krátke úseky v obci sú z rúr liatinových DN 80 mm. Všetky profily a materiál potrubí je vyznačený vo výkresovej časti.

     Vodojemy obsahu 100 m3 a obsahu 50 m3 sú určené pre centrálnu časť obce.vodojem obsahu 15 m3 zásobuje vodou časť obce Šamaje, kde sú zabudované rozvodné potrubia malých priemerov od DN 27, ktoré nie sú vhodné pre požiarne účely. Akumuláciu vody zabezpečuje vodné čerpadlo s výkonom 2,5 l/s.

 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

     V katastri obce Kysucký Lieskovec sa nachádza ochranné pásmo PHO I. a II. stupňa vnútorné a vonkajšie vodného zdroja vŕtaná studňa PODHÁJ. PHO I. stupňa zahŕňa  územie  vedľa  rieky  Kysuca ohraničené v teréne oplotením. V tomto pásme platie prísne opatrenia podľa Smerníc Min.zdravotníctva. PHO ll.stupňa vnútorná časť zahŕňa oblasť medzi žel.traťou a štátnou cestou.za rieku Kysuca, proti prúdu rieky končí cca 20 m za ihriskom. Je vyznačené v grafickej časti. PHO ll.stupňa vonkajšie zahŕňa oblasť medzí železničnou traťou a štátnou cestou Kysuca-Čadca , do čoho spadá aj tok rieky Kysuca. Dĺžka pásma je cca 1750 m. PHO ll.stupňa vnútorné aj vonkajšie nie je v teréne ohraničené, je vyznačené výstražnými tabuľkami" Pásmo PHO ll.stupňa vodného zdroja „. Pásma hygienickej ochrany sú znázornené v grafickej časti ÚPN .

     Na území vyčlenenom ako PHO ll.stupňa -vonkajšia časť je v zmysle platnej legislatívy zakázané budovať:

-     skládky mestských a priemyslových odpadov,fekálií,kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek

-    vodohospodárske diela určené na čistenie odpadových vôd a lebo odkaliská

-     kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov a iné podobné zariadenia so sústredenou infekciou

     Pre poľnohospodárske využitie vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa sa musí vybrať vhodný režim. Treba vypracovať prevádzkový poriadok,ktorý rešpektuje obmedzenia vyplývajúce z potreby ochrany kvality podzemnej vody.

 

Likvidácia odpadových vôd

     V obci Kysucký Lieskovec je t.č. čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť, ktorá je riešená ako delená sústava - 3 etapy. V súčasnej dobe pokračuje výstavba kanalizácie smerom od centrálnej časti obce po ľavej strane potoka Lodnianka. Odpadové vody z dažďovej kanalizácie sú vyústené do vodného toku Lodnianka a kmeňový zberač DN 800 mm do toku Kysuca. Splaškové odpadové vody sú odvádzané na Čistiareň odpadových vôd , ktorá je umiestnená v blízkosti vodného toku - po pravej strane rieky Kysuca.Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do recipientu Kysuca.

     Stávajúca kanalizačná sieť je vybudovaná z rúr kanalizačných z materiálu PVC DN 300 až DN 800 mm. Splašková kanalizácia je max. profilu DN 400 mm. Kanalizačné potrubia sú v prevažnej miere umiestnené po verejných komunikáciách tak, aby bolo možné napojiť nehnuteľnosti gravitačné.

 

 

Čistiareň odpadových vôd:

     ČOV je dvojstupňová - mechanicko biologická, kde mechanickú časť tvoria hrubé predčistenie, jemné hrablice, lapač piesku, lapač plávajúcich nečistôt. Biologický stupeň tvorí aktivačná nádrž a dosadzovacia nádrž v monoblokovom objekte s príslušným zariadením a vybavením recirkulácíe kalu. Kalové hospodárstvo je riešené pre zachytenie a zahustenie prebytočného kalu s odvozom z ČOV v tekutom stave s možnosťou odvodnenia na kalových poliach. Zdrojom odpadových vôd je splašková kanalizácia delenej stokovej siete obce Kysucký Lieskovec a Lodno, recipientom rieka Kysuca.

 

Zásobovanie plynom

     Obec Kysucký Lieskovec je napojená na STL rozvod plynu ,ktorý je vedený od regulačnej stanice VTL/STL v Povinej-Radoli,ktorá má kapacitu 6500 m3. Do obce Kysucký Lieskovec je privedené potrubie PE DN 225, ktoré prechádza centrálnou časťou obce a pokračuje do miestnej časti Zakysučie (DN 160). Hlavná trasa plynovodu.ktorá je umiestnená v trase štátnej cesty vedúcej do Lodná, je o dimenzii DN 90 mm, materiál LPE. Jednotlivé miestne rozvodné potrubia plynu,vetvy 01 až O14 sú o dimenzii DN 50 mm, pretlak v plynovode je 0,3 Mpa.

 

Energetika a energetické zariadenie

     Obec Kysucký Lieskovec je zásobovaná el. energiou z VN 22kV vedenia - linky č. 109:

-  TR Ústredie         č. 7000-6191

-  TR Ihrisko           č. 7007-6197

-  TR Za Kysucou    č. 7005-6195

     Tieto trafostanice sú napájané priamo z tejto linky, zostávajúce trafostanice sú napájané z 22 kV odbočky smer Lodno. Hlavné vetvy sekundárnej siete sú po rekonštrukcii na betónových podperných bodoch. Drevené podperné body sa nachádzajú len v niektorých prípojkových odbočkách.

     Ochranné pásmo 22 kV vedení, ako i odbočiek k jednotlivým trafostaniciam je 10m na každú stranu od krajného vodiča vedenia.

   Jestvujúca NN sieť je z vodičov:

  • AlFe 4x70 mm2
  • AlFe 3x70+50 mm2
  • AlFe 3x50+35 mm2
  • AlFe 4x42 mm2
  • Alfe  4x25 mm2

   Transformačné stanice 22/ 0,4 kVA:

 

Tab. 1 Trafostanice v obci Kysucký Lieskovec

Č.t.

Časť obce

Evidenčné číslo staré

Evidenčné číslo nové

Typ trafost.

Výkon

1.

Ústredie

7000

6190

Stožiarová

400kVA

2.

ZS obec

7001

6191

Stožiarová

400kVA

3.

SM- obec

7002

6192

Dvojstlpová

400kVA

4.

U Bútori

7003

6193

Stožiarová

400kVA

5.

Horný koniec

7004

6194

štvorstlpová

400kVA

6.

Za Kysucov

7005

6195

Stožiarová

100kVA

7.

Zdrav, stredisko

7006

6196

dvojstĺpová

400kVA

8.

Ihrisko

7007

6197

jednostĺpová

100kVA

ÚP obce Kysucký Lieskovec

 

Verejné osvetlenie:

     Nakoľko stožiare NN siete sú osadené väčšinou okolo miestnych komunikácií, tieto budú využité pre umiestnenie výbojkovýeh svietidiel o príkone 70W. Vzdušná NN sieť verejného osvetlenia sa uvažuje zrealizovať vodičmi AlFe 25mm2. Rozvádzače budú umiestnené na prvých podperných bodoch od trafostaníc. V súčasnosti je 70 % svietidiel po rekonštrukcii.

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára

sport

radio

radio

Juillet 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Grand calendrier |
Sondage ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Le vote dans ce sondage est en cours d'exécution pour 3135 journées
Ajouté par Admin ouvrir