Vyber daco ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Безкоштовний сайт
banner

Doprava

Rucil(a) do systemu Admin | 30 Mar 2019 at 19:42 | 326x |

     Dopravne je obec dobre prístupná, najmä v hlavnom smere sever - juh (E-75). Uvedená medzinárodná komunikácia priamo prechádza katastrom obce. Z hľadiska cestovného ruchu a rozvoja priemyslu je dôležitá aj železničná magistrála vedúca cez susednú obec Ochodnica. V obci nie je železničná stanica, železničná trať prechádza západným okrajom katastra obce Kysucký Lieskovec. Najbližšie letecké spojenie sa nachádza v krajskom meste Žilina.

     Ekonomické a hospodárske zmeny v nových geopolitických podmienkach v posledných rokoch spôsobili v oblasti prudký nárast dopravnej intenzity ako v medzinárodnej tak i v regionálnej cestnej doprave. Pre zabezpečenie rýchlej a kvalitnej prepravy tovarov a osôb  je  potrebné skvalitniť infraštruktúru. Cestná sieť je tu dostatočne hustá, má   však   nevyhovujúce technické parametre, zlú kvalitu vozoviek  (hlavne 2. a 3. triedy).

 

Cestná doprava

     Cestná sieť v okolí obce je, podľa charakteru, delená na štátne cesty a miestne komunikácie ktoré obhospodaruje a spravuje obecný úrad Kysucký Lieskovec. Štátne cesty sú podľa správneho členenia rozdelené na I., II., III. triedy.

     Územím prechádza európsky koridor E75 (juh-sever). V súlade s „Koncepciou rozvoja diaľničnej a cestnej infraštruktúry“ schválenou vládou SR v r. 2001 a podpísaním dohody medzi SR a PR bol schválený harmonogram výstavby diaľnice D3. V rámci budovania diaľnic D3 Žilina–Čadca–Skalité–Zwardoň a ich smerového prepojenia sa v mestách Žilina a Čadca realizuje dostavba cestných obchvatov a diaľničných privádzačov.

     Aktualizácia „Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ predpokladá pokračovať vo výstavbe diaľničnej spojnice medzi hlavným mestom a metropolou východu cez Žilinu. Projekt predpokladá dostavbu obchvatu “D3 Čadca obchvat - ½ profil“, spojazdnenie úsekov diaľnic D3 Svrčinovec – Skalité, Skalité – št.hr.SR/PR. Výstavbou diaľničnej siete by malo dôjsť k výraznému zníženiu dopravnej zaťaženosti obce, čo by malo významný hlavne environmentálny dopad. Táto severná časť systému diaľničných ťahov sa nazvala diaľnica D18 Kysucké Nové Mesto - Skalité. Poloha Kysúc je predurčená na cezhraničnú spo­luprácu s priľahlými regiónmi na moravskej a poľskej strane Beskýd. Prostredníctvom dopravných prepojení sa regiónu Kysúc ponú­ka možnosť akcelerovať svoj hospodársky a spoločenský rozvoj. V rámci územia Kysúc bude diaľnica zabezpečovať distribúciu hlav­ného dopravného prúdu do územia celého regiónu, čo je dané mor­fológiou terénu a lokalizáciou sídelných osí.

     Členitosť terénu a nároky na úsporu územia v stiesnených podmienkach kysuckého údolia zvýhodňujú výstavbu diaľnice v tra­se jestvujúceho európskeho dopravného ťahu E 75. Trasa úseku diaľnice D18 je umiestnená na území okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Katastrálne sa dotýka v okrese KNM nasledovných sídiel: Povina, Kysucký Lieskovec a Ochodnica. Potreba výstavby diaľnice D18 je i po dopravnej stránke zdôvod-niteľná. Jej oprávnenosť je daná výsledkami dopravnej prognózy pre komunikácie v riešenom cestnom koridore a predpoklad ďalšie­ho nárastu cestnej dopravy medzištátneho charakteru.

     Celková dĺžka miestnych komunikácií v obci je cca. 4 km. Ide o cestu III. triedy prepájajúcu obec so susednou obcou Lodno. Uvedená cestná komunikácia tvorí hlavnú urbanizačnú os obce. V dôsledku zlých poveternostných vplyvov a nadmerného využívania bude v krátkom období potrebná jej čiastočná, v dlhšom časovom horizonte komplexná rekonštrukcia.

     Najbližšia obec vo východnom smere je Lodno. Smerom na sever je najbližšou obcou Ochodnica a je vzdialená 1 km po medzinárodnej ceste E 75.

 

Prímestská doprava

     V riešenom území hromadnú dopravu zabezpečujú autobusy SAD Žilina. Nachádza sa tu 6 autobusových zastávok popri hlavnej ceste. Medzimestské autobusové spoje premávajú po štátnej ceste 1/11 a tu sú aj ich autobusové zastávky. Autobusy premávajú denne.

 

Železničná doprava

     Keďže intravilánom obce železničná trať priamo neprechádza, kataster pretína okrajom zo západnej strany po ľavej strane koryta rieky Kysuca. Z uvedeného dôvodu sa v obci nenachádza železničná stanica. Obyvatelia majú možnosť využiť vlakové spojenie jedine cez susednú obec Ochodnica, ktorá je vzdialená od obce 1 km.

 

Letecká doprava

     Najbližším letiskom je letisko v Žiline. Letisko Žilina je verejné medzinárodné letisko pre leteckú dopravu. Slúži pre región severozápadného Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov.

     Letisko Žilina je využívané pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik a športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Obchodné využitie, zabezpečenie prevádzkových služieb a technickú obsluhu letiska Žilina vykonáva Letisková spoločnosť Žilina, akciová  spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom letiska.

     Letisková spoločnosť Žilina a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“).    

     Do budúcnosti sa plánuje s predĺžením vzletovej a pristávacej dráhy, s rekonštrukciou a výstavbou odbavovacích zariadení. Predpokladá sa pristavanie civilných lietadiel strednej triedy.     V koncepcii rozvoja leteckej dopravy sa uvažuje s intenzívnejším využívaním letiska na účely stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania pre účely civilného letectva, kde najdôležitejšiu úlohu zohrá  Žilinská univerzita. 

     Existencia blízko alokovaného letiska má pre obec dôležitú úlohu, hlavne z hľadiska záujmu zahraničných investorov o obec a región. Letisko v súčasnosti využívajú rôzni záujemcovia zo Slovenska, ako i zo zahraničia. Využitie je rôznorodé, na turistické, výcvikové alebo podnikateľské účely, ale aj pre potreby rýchlej zdravotníckej pomoci.

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára

sport

radio

radio

Júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Duži kaľendar |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 3132 dní
Rucil(a) do systemu Admin otvoriť