Vyber daco ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Безкоштовний сайт
banner

Dzedzinske zašidaňa ...

Rucil(a) do systemu Admin | 13 Apr 2019 at 17:22 | 744x |

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu;
 2. zamestnanca obce;
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou;
 4. podľa osobitného zákona.


(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v zmysle platnej právnej úpravy.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce;
 3. schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí;
 4. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu
 5. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
 6. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov;
 7. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 8. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce
 9. uznášať sa na nariadeniach;
 10. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov;
 11. určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie;
 12. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
 13. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 14. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;
 15. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 16. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 17. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
 18. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.


(5) Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára

sport

radio

radio

December 2023
PoUtStŠtPiSoNe
27 28 29 30 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Duži kaľendar |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 2910 dní
Rucil(a) do systemu Admin otvoriť