Vyber daco ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Безкоштовний сайт
banner

Dzedzinske zašidaňa ...

Rucil(a) do systemu Admin | 13 Apr 2019 at 17:22 | 802x |

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu;
 2. zamestnanca obce;
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou;
 4. podľa osobitného zákona.


(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v zmysle platnej právnej úpravy.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce;
 3. schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí;
 4. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu
 5. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
 6. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov;
 7. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 8. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce
 9. uznášať sa na nariadeniach;
 10. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov;
 11. určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie;
 12. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
 13. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 14. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;
 15. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 16. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 17. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
 18. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.


(5) Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára

sport

radio

radio

Apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
Duži kaľendar |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 3047 dní
Rucil(a) do systemu Admin otvoriť