Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

Symboly obce ...

Pridal(a) Admin | 22 Mar at 19:34 | 10x |

Erb obce

(1) Erb Obce Kysucký Lieskovec  tvorí v striebornom štíte zo zelenej pažite vyrastajúca zelená lieska so žltými orieškami.

(2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/
- potvrdenie o zaplatení poplatku

(3) Erb obce sa používa:

a/ na pečatidle obce
b/ na insigniách starostu
c/ na listinách o udelení čestného občianstva Obce Kysucký Lieskovec, ceny Obce Kysucký Lieskovec  a uznaniach Obce Kysucký Lieskovec
d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Kysucký Lieskovec
e/ na označenie katastrálneho územia obce
f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v kancelárií starostu obce

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(4) Listiny s erbom obce sa používajú v bežnej korešpondencii, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

(5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný zabrániť neoprávnenému alebo nesprávnemu použitiu erbu.

(6) Podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku poplatkov a sankcie za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie môže obecné zastupiteľstvo určiť všeobecne záväzným nariadením.

Vlajka obce

(1) Vlajka obce Kysucký Lieskovec je tvorená siedmimi pozdĺžnými pruhmi vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

(2) Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(3) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(4)  Ak sa pri výzdobe používaj štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /§8 ods. 8 Zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.

(5) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(6) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a/ vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b/ na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(7)  Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 (8) Symboly obce uvedené v článku 21  tohto štatútu používa obec pri výkone samosprávy.

(9) Všetci používatelia erbu  a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.

(10) Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.

(11) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

(12) Insígnie je oprávnený používať iba starosta, prípadne poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch.

Mohlo by vás tiež zaujímať


Galéria


December 2019
PoUtStŠtPiSoNe
25 26 27 28 29 30 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1452 dní
Pridal(a) Admin otvoriť