Menú ...
Contacto ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Sitio web gratis

Obyvateľstvo

Añadido por Admin | 30 Mar at 19:49 | 8x |

Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. Oblasti identifikované na lokálnej úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.

Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky homogénna. Všetci obyvatelia sa hlásia k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. Z hľadiska národnostnej štruktúry sa 100 % obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti.

Demografia

Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. Uvedený vývoj ale nie je charakteristický pre obec Kysucký Lieskovec. V súčasnosti žije v obci 2394 obyvateľov.

Tab. 5 Počet obyvateľov v obci od roku 2001 do roku 2005 (počet osôb)

Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

Počet obyvateľov

2272

2273

2276

2304

2309

OcU Kysucký Lieskovec

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období rastúci trend. Za sledované 5 ročné obdobie vzrástol počet obyvateľov o 1,63 %. Priemerný koeficient rastu dosiahol hodnotu 1,0039, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 0,39 %. Predpokladaný vývoj do budúcnosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 6 Predpokladaný počet obyvateľov v obci do roku 2010 (počet osôb)

Ukazovateľ/Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Počet obyvateľov

2324

2333

2343

2352

2362

OcU Kysucký Lieskovec

V prípade, že sa zachová doterajší trend vývoja, počet obyvateľov by sa mal v sledovanom období vyvíjať rovnomerne v smere nárastu počtu. Aj keď prognóza predpokladá určité zmiernenie poklesu tempa, nebude mať významnejší negatívny vplyv na vývoj populačnej krivky. Z hľadiska pohlavia, permanentne mierne presahuje počet žien počet mužov. Nasledujúca tabuľka prezentuje prirodzený úbytok obyvateľstva v obci.

Tab. 7 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v obci (osoby)

Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

Úbytok

26/15

21/24

21/23

28/18

30/23

OcU Kysucký Lieskovec

Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje nerovnomerný trend. Počet zomrelých v obci prekračuje počet živonarodených obyvateľov v roku 2002 a 2003. V roku 2001, 2004 a 2005 prirodzený prírastok obyvateľstva prevýšil prirodzený úbytok napr. v roku 2004 až o 55 %.

Migrácia obyvateľstva

Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje vcelku rovnomerný vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok rovnako ako v prípade prirodzeného úbytku nerovnomerný trend.

Tab. 8 Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby)

Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

Migračný prírastok

32/27

41/38

44/32

34/23

28/33

OcU Kysucký Lieskovec

Najväčší migračný úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2002. V uvedenom roku klesol počet obyvateľov v dôsledku migračných tendencií o 38. Celkové saldo v dôsledku migrácie však vykázalo zisk 3 obyvateľov. Pasívne saldo z migračných pohybov bolo zaznamenané v roku 2005, kedy týmto spôsobom klesol počet obyvateľov o 5. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku.

Tab. 9 Celkový prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) v obci.

Ukazovateľ/Rok

2001

2002

2003

2004

2005

Celkový prírastok

58/42

62/62

65/55

62/47

58/56

OcU Kysucký Lieskovec

Ako prezentuje tabuľka, až na rok 2001, dochádzalo v obci v sledovanom období len k prárastku obyvateľstva. Aj keď ostatných rokoch absolútne čísla vyjadrujúce nárast obyvateľstva neboli vysoké, z dlhodobého hľadiska a z hľadiska veľkosti sledovaného sídla, má uvedený vývoj značne pozitívny dopad.

Veková štruktúra obyvateľstva obce

Nasledujúca tabuľka prezentuje aktuálnu vekovú štruktúru obyvateľov v rokoch 2001 až 2005. Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov v poproduktívnom veku. Uvedený trend možno z pohľadu jej ďalšieho sociálno-hospodárskeho rozvoja považovať za značne pozitívny bez sklonu k stárnutiu obyvateľstva. Pozitívom je permanentný nárast obyvateľov vo všetkých vekových skupinách.

Tab. 10 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín

Ukazovateľ /Rok

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

2001

427

753/638

165/289

2002

430

760/630

167/286

2003

434

758/635

164/285

2004

438

762/642

167/295

2005

431

764/650

168/296

OcU Kysucký Lieskovec

Legenda: predproduktívny (0 – 14), produktívny (15 – 59m/54ž), poproduktívny ( 60+m/55ž). Index starnutia – pomer poproduktívnej zložky obyvateľstva k predproduktívnej

Ako prezentuje graf, za uvedených 5 rokov nedošlo v pomere vo vekových skupinách k žiadnym zmenám. V absolútnych číslach došlo k miernemu nárastu v každej skupine.

Ako prezentuje graf č. 2. predpokladá sa nárast obyvateľov vo všetkých vekových skupinách, ktorý bude následkom viacerých faktorov. Ide predovšetkým o pasívne saldo prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci, migračný prírastok spôsobený ekonomickými faktormi, ako aj prechodom časti obyvateľov do skupiny v produktívnom veku.

Tab. 11 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín

Ukazovateľ/Rok

2006*

2007*

2008*

2009*

2010*

Predproduktívny vek

437

438

439

440

441

Produktívny vek

1420

1426

1432

1437

1443

Poproduktívny vek

467

469

472

474

477

OcU Kysucký Lieskovec

* - prognóza

Vekovú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. Najviac ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu mužov od 20 do 29 rokov. Naopak najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria muži od 60 do 64 rokov.

Tab. 12 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 31.12. 2005

Vek

Muži

Ženy

Spolu

15 – 19

84

82

166

20 - 29

220

179

399

30 - 39

190

140

330

40 - 49

192

136

328

50 - 54

70

68

138

55 - 59

53

56

109

60 - 64

54

63

117

Spolu

863

724

1587

OcU Kysucký Lieskovec

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť ekonomicky činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 49 rokov.

Národnostná štruktúra obyvateľstva

V obci je štruktúra obyvateľstva prakticky heterogénna, všetci obyvatelia sa hlásia k slovenskej národnosti.

Julio 2019
LunMarMiéJueVieSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Gran calendario |
Encuesta ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
La votación en esta encuesta se está ejecutando para 1305 dias
Añadido por Admin abierto